جلسات

مراسم امضای تفاهم نامه چهارجانبه همکاری در ایجاد سکوی نوآورانه
کارگاه آموزشی فرآیند اعطای اعتبارات مالی کوچک مقیاس
مراسم افتتاحیه پروژه سیستان

مراسم امضای تفاهم نامه چهارجانبه همکاری در ایجاد سکوی نوآورانه

کارگاه آموزشی فرآیند اعطای اعتبارات مالی کوچک مقیاس

مراسم افتتاحیه پروژه سیستان