دعوت به همکاری

معاون مدیر ملی پروژه

2022-10-02

زمان ارسال درخواست برای این فرصت شغلی پایان یافته است.

پروژه سیستان در نظر دارد برای دفتر مرکزی خود در تهران یک نفر "معاون مدیر پروژه" استخدام کند. شرح شغل این موقعیت شغلی در لینک زیر قابل دسترس است. افراد علاقه‌مند می‌توانند رزومه خود را همراه با اطلاعات تماس دو نفر از آشنایانی که ارتباط کاری با آنها داشته‌اند، تا تاریخ 10 مهر ماه ۱۴۰۱ به ایمیل زیر ارسال نمایند:

vacancy.sistanproject@gmail.com

مشاهده آگهی در وب‌سایت UN

شرح شغل

کارشناس ارتباطات، مشارکت و مدیریت دانش

2022-10-02 

زمان ارسال درخواست برای این فرصت شغلی پایان یافته است.

پروژه سیستان در نظر دارد برای دفتر مرکزی خود در تهران یک نفر "کارشناس ارتباطات، مشارکت و مدیریت دانش" استخدام کند. شرح شغل این موقعیت شغلی در لینک زیر قابل دسترس است. افراد علاقه‌مند می‌توانند رزومه خود را همراه با اطلاعات تماس دو نفر از آشنایانی که ارتباط کاری با آنها داشته‌اند، تا تاریخ 10 مهر ماه ۱۴۰۱ به ایمیل زیر ارسال نمایند:

vacancy.sistanproject@gmail.com

مشاهده آگهی در وب‌سایت UN

شرح شغل

کارشناس ارشد پایش و ارزشیابی

2022-07-25 

زمان ارسال درخواست برای این فرصت شغلی پایان یافته است.

پروژه سیستان در نظر دارد برای دفتر مرکزی خود در تهران یک نفر کارشناس ارشد پایش و ارزشیابی استخدام کند. شرح شغل این موقعیت شغلی در لینک زیر قابل دسترس است. افراد علاقه‌مند می‌توانند رزومه خود را همراه با اطلاعات تماس دو نفر از آشنایانی که ارتباط کاری با آنها داشته‌اند، تا تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به ایمیل زیر ارسال نمایند:

vacancy.sistanproject@gmail.com

مشاهده آگهی در وب‌سایت UN

شرح شغل

کارشناس ارتباطات

2022-05-24

زمان ارسال درخواست برای این فرصت شغلی پایان یافته است

پروژه سیستان در نظر دارد برای دفتر مرکزی خود در تهران یک نفر کارشناس ارتباطات استخدام کند. شرح شغل این موقعیت شغلی در لینک زیر قابل دسترس است. افراد علاقه‌مند می‌توانند رزومه خود را همراه با اطلاعات تماس دو نفر از آشنایانی که ارتباط کاری با آنها داشته‌اند، تا تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ به ایمیل زیر ارسال نمایند:

vacancy.sistanproject@gmail.com

مشاهده آگهی در وب‌سایت UN

شرح شغل

دستیار امور اداری

2022-02-05

زمان ارسال درخواست برای این فرصت شغلی پایان یافته است

پروژه سیستان در نظر دارد برای دفتر مرکزی خود در تهران یک نفر دستیار امور اداری استخدام کند. شرح شغل این موقعیت در لینک زیر قابل دسترس است. افراد علاقه‌مند می‌توانند رزومه خود را همراه با اطلاعات تماس دو نفر از آشنایانی که ارتباط کاری با آنها داشته‌اند، تا تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ به ایمیل زیر ارسال نمایند:

vacancy.sistanproject@gmail.com

مشاهده آگهی در وب‌سایت UN

شرح شغل

مدیر ملی پروژه

2022-05-24

زمان ارسال درخواست برای این فرصت شغلی پایان یافته است

پروژه سیستان در نظر دارد برای دفتر مرکزی خود در تهران مدیر ملی پروژه (NPM) استخدام کند. شرح شغل این موقعیت در لینک زیر قابل دسترس است. افراد علاقه‌مند می‌توانند رزومه خود را همراه با اطلاعات تماس دو نفر از آشنایانی که ارتباط کاری با آنها داشته‌اند، تا تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ به ایمیل زیر ارسال نمایند:

vacancy.sistanproject@gmail.com

مشاهده آگهی در وب‌سایت UN

شرح شغل

کارشناس فنی ملی

2021-12-13

زمان درخواست برای این فرصت شغلی پایان یافته است

پروژه سیستان در نظر دارد برای دفتر مرکزی خود در تهران یک نفر کارشناس فنی ملی استخدام  کند. شرح شغل کارشناس فنی در لینک زیر قابل دسترس است. افراد علاقه‌مند می‌توانند رزومه خود را همراه با اطلاعات تماس دو نفر از آشنایانی که ارتباط کاری با آنها داشته‌اند، تا تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ به ایمیل زیر ارسال نمایند:

euproject.vacancy@doe.ir

مشاهده آگهی در وب‌سایت UN

شرح شغل

دستیار امور اداری پروژه

2021-12-13

زمان درخواست برای این فرصت شغلی پایان یافته است

پروژه سیستان در نظر دارد برای دفتر مرکزی خود در تهران یک نفر دستیار امور ادرای استخدام  کند. شرح شغل این موقعیت شغلی در لینک زیر قابل دسترس است. افراد علاقه‌مند می‌توانند رزومه خود را همراه با اطلاعات تماس دو نفر از آشنایانی که ارتباط کاری با آنها داشته‌اند، تا تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ به ایمیل زیر ارسال نمایند:

euproject.vacancy@doe.ir

مشاهده آگهی در وب‌سایت UN

شرح شغل

کارشناس فنی استانی

2021-11-25

زمان درخواست برای این فرصت شغلی پایان یافته است

پروژه سیستان در نظر دارد برای دفتر استانی خود در زابل یک نفر کارشناس فنی استخدام  کند. شرح شغل کارشناس فنی در لینک زیر قابل دسترس است. افراد علاقه‌مند می‌توانند رزومه خود را همراه با اطلاعات تماس دو نفر از آشنایانی که ارتباط کاری با آنها داشته‌اند، تا تاریخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۰ به ایمیل زیر ارسال نمایند:

euproject.vacancy@doe.ir

مشاهده آگهی در وب‌سایت UN

شرح شغل