ظرفیت سازی

جمع‌آوری و تحلیل مطالعات مردم‌شناسی در منطقه سیستان با نگاه ویژه به مدیریت جامع منابع طبیعی و توسعه اقتصادی – اجتماعی


مجری: شرکت مهندسین مشاور روداب پایدار

هدف اجرای فعالیت:
گردآوری و تحلیل مطالعات مردم‌شناسی منطقه سیستان با نگاه ویژه به مدیریت جامع منابع طبیعی و توسعه اقتصادی- اجتماعی به منظور استفاده از ظرفیت‌ها در راستای برندسازی منطقه سیستان در سطح منطقه، ملی و بین‌المللی و ارتقای احساس تعلق جوامع محلی

خروجی‌های فعالیت:
جمع‌آوری و تحلیل مطالعات مردم‌شناسی با توجه به منابع موجود؛
تحلیل مطالعات گردآوری شده با تأکید بر مدیریت جامع منابع طبیعی و توسعه اقتصادی -اجتماعی منطقه سیستان با مشارکت صاحب‌نظران علمی و ریش سفیدان محلی.

مدت زمان قرارداد: ۶ ماه
جاری
پیشرفت پروژه 25%

گردآوری و بررسی مطالعات پایه موجود، تکمیل مشارکتی اطلاعات پایه موردنیاز، نیازسنجی و تحلیل جامع ظرفیت‌ها و پیشنهاد طرح‌های ظرفیت‌سازی


مجری: دانشگاه زابل

هدف اجرای فعالیت:
گردآوری، جمع‌بندی و تحلیل مطالعات پایه موجود در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی منطقه سیستان؛
تعیین محورهای توسعه پایدار و مدیریت جامع منابع طبیعی در منطقه بر اساس مزیت‌های نسبی موجود؛
تعیین متدولوژی و معیارهای مناسب و انتخاب 120 روستای محدوده طرح، جهت مداخله و انجام فرایند ارزیابی ظرفیت‌ها؛
ارزیابی ظرفیت‌های فنی و عملکردی در مقیاس سازمانی (سازمان های شهرستان و استان) و محیط توانمندساز.

خروجی‌های فعالیت:
گزارش تحلیلی از مطالعات پایه منطقه‌ در زمینه‌های مرتبط با توسعه اقتصادی؛
تعیین 120 روستای محدوده طرح؛
ارائه گزارش تدوین شاخص‌های پایش و ارزیابی پیشرفت فرایندهای ظرفیت‌گستری؛
ارائه برنامه‌های ظرفیت‌گستری جامع بلندمدت در سطوح محلی و ملی و در راستای اهداف طرح.

مدت زمان قرارداد: ۶ ماه
اتمام یافته
پیشرفت پروژه 100%

پروژه انسجام و بسیج اجتماعی محلی در روستاهای پایلوت


مجری: شرکت توسعه یاران نواندیش فرتاک

هدف اجرای فعالیت:
دستیابی به اهداف مدیریت جامع و پایدار منابع آب و خاک و نیز توسعه اقتصاد محلی از طريق جلب مشارکت فعال جوامع محلی و انسجام و بسیج اجتماعی در حوزه سیستان

خروجی‌های فعالیت:
انتخاب پایلوت‎های پروژه در مشورت با دانشگاه زابل؛
ارائه تحلیل و برنامه اجرای فعالیت‎ها با مشارکت جامعه محلی؛
برنامه اقدام بسیج اجتماعی در سطح محلی برای به اشتراک‎گذاری دانش، شبکه‎سازی و ارتباطات پروژه؛
برنامه اقدام توانمندسازی اقتصادی زنان در منطقه و طراحی چارچوب پایش و ارزشیابی آن با توجه به ظرفیت‎های جامعه هدف؛
ارائه یک نمونه مدل کاملاً مستند از تلاش‎های مشارکتی جامعه محلی به منظور بهره‎برداری از آن در فعالیت‎های آتی.

مدت زمان قرارداد: ۱۲ ماه
جاری
پیشرفت پروژه 75%

گردآوری و بررسی مطالعات پایه مورد نیاز، ارزیابی، نیازسنجی و تحلیل جامع وضعیت حوزه سیستان از دیدگاه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی‌افزایی


مجری: شرکت توسعه یاران نواندیش فرتاک

هدف اجرای فعالیت:
تحلیل جامع از وضعیت موجود، ظرفیت‌ها و نیازهای جوامع محلی در حوزه سیپا؛
ارائه استراتژی کلی، برنامه اقدام عملیاتی و مکانیزم پیشنهادی برای ظرفیت‌گستری و افزایش تاب‌آوری جوامع محلی و توسعه پایدار منطقه سیستان.

خروجی‌های فعالیت:
ارائه وضع موجود منطقه سیستان از دیدگاه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی (CEPA)؛
پیشنهاد طرح‌های مورد نیاز در راستای بهبود وضعیت ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی CEPA؛
نقشه راه و برنامه اقدام برای ارتقای وضعیت CEPA با در نظر گرفتن اهداف اصلی پروژه؛
برنامه پایش و سنجش وضعیت CEPA در منطقه سیستان طی 10 سال آینده.

مدت زمان قرارداد: 5 ماه
اتمام یافته
پیشرفت پروژه 100%