کتب و مقالات

سیمای طبیعی و انسانی تالاب هامون

کتاب حاضر مستندنگاری تصویری منطقۀ سیستان و مجموعه تالاب‌های بین المللی هامون طی دهۀ 1390 است. در این کتاب پوشش گیاهی و جانوری منطقه، منابع آب و خاک، وضعیت آب و هوایی، معیشت مردم محلی و تاب‌آوری آنها در مقابل تغییرات اقلیمی، جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی منطقه به‌تصویر کشیده شده است. روند تصاویر کتاب، نمایانگر تغییرات زیستی در منطقه قبل و پس از خشکسالی مجموعه تالاب‌های هامون است و درهم‌تنیدگی زیستی انسان و طبیعت را بازگو می‌کند. همچنین تلاش شده است تا با تعریف یک خط روایی از طریق تصاویر، پیشینۀ منطقه و تغییرات به‌وجود آمده در آن بیشتر و بهتر درک و دریافت شود.
جدید